image

Мила Атанасова-Златарева


доц. д-р


Мила Атанасова е доцент в департамент "Геодезия" към Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН. От 1998 г., ученият се занимава с обработка и анализ на ГНСС данни, координатни системи и трансформации. Научните интереси и изследователските задачи на учения са фокусирани върху изследване геодинамичните процеси и деформациите на земната кора за територията на България и Балканският полуостров; регистриране и мониторинг на свалачищни процеси чрез InSAR метод.

E-mail:

mila_at_zl@abv.bg; mila.at.zl@gmail.com; m.atanasova@geophys.bas.bg

Телефон: 02 / 979 3354

Web: https://www.researchgate.net/profile/Mila_Atanasova- Zlatareva