image


Иван Георгиев Георгиев


Проф. дтн


Иван Георгиев. Професор, доктор на науките, зам. директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН. Области на професионална активност и интереси: Спътникова геодезия, Определяне на спътникови орбити, Глобални спътникови навигационни системи, Континентални и национални геодезически мрежи, Национални перманентни GNSS мрежи, глобална и регионална геодинамика, съвременни движения на земната кора, теория на обработка на геодезическите измервания.

Хоноруван преподавател в Геодезическия факултет на УАСГ, дисциплини

„Космическа геодезия”, „Прецизни приложения на Глобалната позиционна система GPS”; Националния комитет по геодезия и геофизика, председател; Международна асоциация по геодезия, национален представител; Подкомисия EUREF на Международната асоцоация по геодезия, национален представител; Редакционна колегия на тематичната поредица на Департамент Геодезия, Висша геодезия, главен редактор.

Цитати:

1358 в статии в списания с импакт фактор според базата данни Scopus; 2028 в статии в списания с импакт фактор и реферирани в световни бази данни според Google Scholar

Вж. също http://bas.bg/images/Documents/BAN-In- Science/H_index_BAS.pdf

E-mail: ivan@bas.bg

ivangeor@gmail.com

Телефон: 02 / 979 3302

Web: https://www.researchgate.net/profile/Ivan

_Georgiev21