ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Дейност

Оценка на сеизмичния риск на населени места, сгради и съоръжения:

 • Определяне на параметрите на очакваните сеизмични въздействия;
 • Експериментални изследвания за идентифициране на динамичните характеристики на земна среда, сгради и инженерни съоръжения;
 • Изследване на реагирането на динамични въздействия на системата земна среда – конструкция – оборудване;
 • Вероятностен анализ на надеждността на отговорни строителни конструкции.

Мониторинг на силни земни движения:

 • Поддържане и развитие на националната система за регистрация, анализ и оценка на силни земетресения;
 • Усъвършенстване на методите за обработка и анализ на регистрации;
 • Поддържане на интегрирана банка данни за силни движения, регистрирани на земната повърхност и в конструкциите.

Националната акселерометрична мрежа от станции с перманентна регистрация на ускорения, породени от сеизмични и антропогенни въздействия

Станция с апаратура за перманентна регистрация на земетресения и ускорения, породени от сеизмични и антропогенни въздействия

Намаляване на разрушителния ефект на земетресенията:

 • Обследване, анализ и оценка на пораженията от силни земетресения у нас и в чужбина;
 • Изследване и оценка на сеизмичната устойчивост/уязвимост на всякакъв вид сгради и инженерни съоръжения;
 • Екологична защита чрез сеизмично осигуряване на АЕЦ, ТЕЦ, язовири, химически технологии и др.;
 • Създаване на конструктивни системи, активно противопоставящи се на сеизмичните въздействия;
 • Намаляване на сеизмичната уязвимост на паметници на културата.

Разработване на нормативни документи за проектиране и строителство в земетръсни райони:

 • Усъвършенстване на нормите за строителство;
 • Разработване на инструкции за приложение на нормативните документи в инж. практика;
 • Хармонизиране на Българските норми за сеизмично осигуряване с Европейските стандарти /EC8/;
 • Разработване на Националните параметри за прилагане на ЕС8 в България.

По-важни обекти на научноприложна дейност:

 • АЕЦ “Козлодуй” и площадката на АЕЦ “Белене”; ТЕЦ “Марица-изток”;
 • Язовирите “Чаира”, “Кърджали”, “Драгиново”, “Цанков камък” и др.;
 • Метрото в София и летище „София”;
 • Солно тяло край гр. Провадия;
 • Паметници на културата: Рилски манастир, църквата “Света София” в София, сградите на Българска народна банка във Варна и Пловдив, джамията в Шумен, античния театър в Пловдив, възрожденски къщи и др.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg