ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Проекти, финансирани от “Фонд научни изследвания” и други национални фондове

Текущи проекти

Приключили проекти

Текущи проекти

 1. КП-06-Н74/2, 14122023, Изследване на косеизмични деформации на земната кора за територията на Балканския полуостров по сателитни данни, Доц. Мила Атанасова-Златарева, 2024-2027
 2. КП-06 Рила/6, Интензитет на геомагнитното поле в Европа между 900 и 1200 г. сл. н. е.: хомогенност или дрейф, отражение върху археологията, доц. Мария Аврамова, 2023-2026
 3. КП-06-НП5/13 Българска научна периодика – списание “Проблеми на географията”, 2024, Р-л: доц. Мариан Върбанов, 2023-2024;
 4. КП-06-Н64/6, ModAiNe, Модели на антропогенното въздействие на ниво „речен басейн“ (ModAiNe), Р-л: доц. Емилия Черкезова, 2022-2025;
 5. КП-06-Н65/6р: DOMTOUR, Моделиране и изследване на обществените нагласи на българските граждани относно имиджа на вътрешния ваканционен туризъм – ситуационен анализ и концептуална рамка за преодоляване на негативите. Р-л: Доц. Десислава Вараджакова, 2022-2025;
 6. КП-06-Н64/1, Оценка на усилващите свойства на земната основа при земетресения за Софийския басейн. Р-л: Доц. Радан Иванов, 2022-2025;
 7. КП-06-Н65/7 от 2022, ROMAMAP, Пространствени модели на ромските гетоизирани градски структури в България. Р-л: Проф. Надежда Илиева, 2022-2025;
 8. КП-06-Н54/4 от 17.11, Интегрирана оценка и картиране на свързани с водите екосистемни услуги подпомагащи природно-базирани решения в управлението на речните басейни Р-л: проф. Стоян Недков, 2021-2024;
 9. КП-06-Н-30/2 от 13.12.2018, Експерименталната археология – средство за разрешаване на фундаментални научни проблеми, свързани с процеса изпичане и магнетизма на различни типове глини. Първи опити за България. Р-л: проф. Д. Йорданова, 2019-2024;

Текущи проекти

Проекти, финансирани от “Фонд научни изследвания” и други национални фондове

Приключили проекти

 1. Geodetic and seismic studies in contribution to the assessment of the hazard and risk of tsunamis in the Black Sea region, дог. ФНИ КП-06-КОСТ/8, ръководител доц. д-р Любка Пашова;
  Мониторинг на геодинамични процеси в района на гр. София, ръководител доц. д-р Николай Димитров
 2. SuperCA++, договор ДЦВП–02/ 1 от 29.12.2009 с ФНИ–МОН;
 3. “Изследване влиянието на характеристиките на въздушната среда върху качеството на живот и човешкото здраве” , договор №ДН04/2 от 13.12.2016г. с ФНИ;
 4. Оценка и анализ на климатичните промени в регионални/локални мащаби и някои последствия от тях“, договор № ДН14/3 от 13.12.2017г. с ФНИ.
 5. “Археомагнетизмът – ключ към разрешаването на фундаментални проблеми в геофизиката и археологията..” ФНИ дог. ДМУ 03/42 – 2011, 2011-2013, ръководител доц. М. Аврамова;
 6. “Огънят в древността, зарегистриран в археологическите останки и почвите – магнитни изследвания в полза на археологията и почвознанието” дог. ДФНИ К02/13 –ФНИ (2014-2018), ръководител проф. Даниела Йорданова;
 7. “Обединението науки за почвите и архео-геофизика: надграждане отвъд проучвателните методи.” КП-06-КОСТ/2 –ФНИ (национално съ-финансиране за участие в COST акция…№ CA17131 “The Soil Science & Archaeo-Geophysics Alliance: Going Beyond Prospection (SAGA)” 2018-2020, ръководител проф. Даниела Йорданова;
 8. “Детайлен запис на палеоклимата през последните 100 хил. години, получен чрез магнитни изследвания на льосово-почвени седименти от Северна България”, Двустранно научно-техническо сътрудничество между България и Франция – Програма “РИЛА” 2014 год., партньор – IPGP (Paris, France), дог. ДРИЛА 01/5; 2015-2016, ръководител проф. Диана Йорданова;
 9. “Потенциал на континенталните еолични седименти за достоверен запис на вековите вариации на елементите на земното магнитно поле” Двустранно научно-техническо сътрудничество между България и Франция – програма “РИЛА” 2018г; 2018-2020, ФНИ, дог. КП-06-РИЛА_3, ръководител проф. Даниела Йорданова;
 10. “Експерименталната археология – средство за разрешаване на фундаментални научни проблеми, свързани с процеса изпичане и магнетизма на различни типове глини. Първи опити за България.” ФНИ дог. КП-06-Н30/2, 2018-2021, ръководител доц. М. Аврамова;
 11. Изследване на измененията в някои геофизични полета предшестващи появата на земетресения в района на Балканите, ръководител проф. Е. Ботев – 2018-2021;
 12. Създаване на информационна база за изследване на сеизмичността на о. Ливингстън и околностите чрез провеждане на комплексни проучвания в района на Българска антарктическа база – 2015 – 2018.
 13. Мониторинг и информационна система за съвременни движения на земната кора и сеизмичната опасност чрез националните GNSS, сеизмична и акселерометрична мрежи, Постер
 14. “Мониторинг на свлачищни процеси по Северното Черноморие на България чрез съвместно използване на данни от глобални навигационни спътникови системи и интерферометрични изображения от радари със синтезирана апаратура.
 15. ФНИ-МОН 2016/2017- Конкурс “Българска научна периодика – 2016” – Проблеми на географията. Р-л: доц. д-р Мариан Върбанов, 2016-2017;
 16. ДH 04/3 13.12.2016, – “Миграция на арсена в крайречните зони: връзка на динамиката на речните и грунтовите води с мобилизацията на арсена в замърсени речни тераси” (ARSENT). Р-л: доц. д-р Цветан Коцев, 2016-2020;
 17. ФНИ-МОН 2017/2018, Конкурс “Българска научна периодика – 2017” – Проблеми на географията. Р-л: доц. д-р Мариан Върбанов, 2018-2019;
 18. ДН 14/10 20.12.2017 – “ProKARSTerra-GlobCha, Съвременни въздействия на глобалните промени върху еволюцията на карста (на базата на интегрирания мониторинг в моделни карстови геосистеми в България)”. Р-л: доц. д-р Петър Ножаров, 2017-2020;
 19. ДФНП 17-10/24.07.17, “Съдържание на тежки метали в почвите на крайдунавските низини между река Тимок и река Вит: връзка с морфографията на релефа и речната динамика”. Р-л: гл. ас д-р Велимира Стоянова, 2018-2019;
 20. КП-06-Н24/2 6.12.2018 –”Връзка на пространственото разпределение на тежките метали в почвата с морфологията на замърсени заливни речни тераси (TOPOMEТ)“. Р-л: доц. д-р Георги Железов, 2018-2021;
 21. КП-06-ОПРОЗ/3/14.12.2018 –”Профили на пространствена диференциация на качеството на речните води в басейни с разнородно антропогенно въздействие“. Р-л: доц. д-р Мариан Върбанов, 2018-2021;
 22. ФНИ-МОН 2017/2018- Конкурс “Българска научна периодика – 2018” – Проблеми на географията. Р-л: доц. д-р Мариан Върбанов, 2017-2018.
 23. ДН 15/7 2017г. Пространствена сегрегация и отражението й върху социалната интеграция на ромите в “Харман махала”, гр. Пловдив. 2017-2020 г. Р-л: доц.д-р Надежда Илиева.

Приключили проекти

Проекти, финансирани от “Фонд научни изследвания” и други национални фондове

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg