ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Проекти, финансирани от Фонд “Научни изследвания” и други национални фондове и фирми

2016 г.

Проекти, финансирани от Фонд “Научни изследвания”

  1. ДФНИ ИО1/4-27. 11. 2012 г. Мониторинг и информационна система за съвременни движения на земната кора и сеизмичната опасност чрез националните GNSS, сеизмична и акселерометрична мрежи
  2. ДФНИ К02/13 Огънят в древността, отразен в археологическите останки и почвите – изследване от гледна точка на магнетизма. Приложения в археологията и почвознанието
  3. ДФНИ И02/11 Създаване на информационна база за изследване на сеизмичността на о. Ливингстън и околностите чрез провеждане на комплексни проучвания в района на Българска антарктическа база
  4. H 04/17 Миграция на арсена в крайречните зони: връзка на динамиката на речните и грунтовите води с мобилизацията на арсена в замърсени речни тераси

Проекти, финансирани от други национални фондове, договори с министерства и други ведомства

  1. Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Р. България – РД-02-29-79/08.04.20 . Разработване на методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България
  2. Изпълнителна Агенция “Околна Среда” – 3212/23.03 Сервизно обслужване на сървъра на Системата за прогнозиране нивата на тропосферен озон в атмосферния въздух
  3. БАН – Програма за подпомагане на млади учени – ДФНП-3/20.04.2016, Изследване на ландшафтите с използване на дистанционни методи и географски информационни системи (ГИС)
  4. БАН – Програма за подпомагане на млади учени – ДФНП-4/20.04.2016 Разработване на специализирано уеб ГИС приложение за защитени зони от НАТУРА 2000

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg

WordPress Video Lightbox Plugin