ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Проекти, финансирани от “Фонд научни изследвания” и други национални фондове

 1. Geodetic and seismic studies in contribution to the assessment of the hazard and risk of tsunamis in the Black Sea region, дог. ФНИ КП-06-КОСТ/8, ръководител доц. д-р Любка Пашова;
 2. SuperCA++, договор ДЦВП–02/ 1 от 29.12.2009 с ФНИ–МОН;
 3. Изследване влиянието на характеристиките на въздушната среда върху качеството на живот и човешкото здраве” , договор №ДН04/2 от 13.12.2016г. с ФНИ;
 4. Оценка и анализ на климатичните промени в регионални/локални мащаби и някои последствия от тях“, договор № ДН14/3 от 13.12.2017г. с ФНИ.
 5. “Археомагнетизмът – ключ към разрешаването на фундаментални проблеми в геофизиката и археологията..” ФНИ дог. ДМУ 03/42 – 2011, 2011-2013, ръководител доц. М. Аврамова;
 6. Огънят в древността, зарегистриран в археологическите останки и почвите – магнитни изследвания в полза на археологията и почвознанието” дог. ДФНИ К02/13 –ФНИ (2014-2018), ръководител проф. Даниела Йорданова;
 7. Обединението науки за почвите и архео-геофизика: надграждане отвъд проучвателните методи.” КП-06-КОСТ/2 –ФНИ (национално съ-финансиране за участие в COST акция…№ CA17131 “The Soil Science & Archaeo-Geophysics Alliance: Going Beyond Prospection (SAGA)” 2018-2020, ръководител проф. Даниела Йорданова;
 8. “Детайлен запис на палеоклимата през последните 100 хил. години, получен чрез магнитни изследвания на льосово-почвени седименти от Северна България”, Двустранно научно-техническо сътрудничество между България и Франция – Програма “РИЛА” 2014 год., партньор – IPGP (Paris, France), дог. ДРИЛА 01/5; 2015-2016, ръководител проф. Диана Йорданова;
 9. Потенциал на континенталните еолични седименти за достоверен запис на вековите вариации на елементите на земното магнитно поле” Двустранно научно-техническо сътрудничество между България и Франция – програма “РИЛА” 2018г; 2018-2020, ФНИ, дог. КП-06-РИЛА_3, ръководител проф. Даниела Йорданова;
 10. Експерименталната археология – средство за разрешаване на фундаментални научни проблеми, свързани с процеса изпичане и магнетизма на различни типове глини. Първи опити за България.” ФНИ дог. КП-06-Н30/2, 2018-2021, ръководител доц. М. Аврамова;
 11. Изследване на измененията в някои геофизични полета предшестващи появата на земетресения в района на Балканите, ръководител проф. Е. Ботев – 2018-2021;
 12. Създаване на информационна база за изследване на сеизмичността на о. Ливингстън и околностите чрез провеждане на комплексни проучвания в района на Българска антарктическа база – 2015 – 2018.
 13. Мониторинг и информационна система за съвременни движения на земната кора и сеизмичната опасност чрез националните GNSS, сеизмична и акселерометрична мрежи,   Постер
 14. Мониторинг на свлачищни процеси по Северното Черноморие на България чрез съвместно използване на данни от глобални навигационни спътникови системи и интерферометрични изображения от радари със синтезирана апаратура.
 15. ФНИ-МОН 2016/2017- Конкурс “Българска научна периодика – 2016” – Проблеми на географията. Р-л: доц. д-р Мариан Върбанов, 2016-2017;
 16. ДH 04/3 13.12.2016, – “Миграция на арсена в крайречните зони: връзка на динамиката на речните и грунтовите води с мобилизацията на арсена в замърсени речни тераси” (ARSENT). Р-л: доц. д-р Цветан Коцев, 2016-2020;;
 17. ФНИ-МОН 2017/2018, Конкурс “Българска научна периодика – 2017” – Проблеми на географията. Р-л: доц. д-р Мариан Върбанов, 2018-2019;
 18. ДН 14/10 20.12.2017 – “ProKARSTerra-GlobCha, Съвременни въздействия на глобалните промени върху еволюцията на карста (на базата на интегрирания мониторинг в моделни карстови геосистеми в България)”. Р-л: доц. д-р Петър Ножаров, 2017-2020;
 19. ДФНП 17-10/24.07.17, “Съдържание на тежки метали в почвите на крайдунавските низини между река Тимок и река Вит: връзка с морфографията на релефа и речната динамика”. Р-л: гл. ас д-р Велимира Стоянова, 2018-2019;
 20. КП-06-Н24/2 6.12.2018 –”Връзка на пространственото разпределение на тежките метали в почвата с морфологията на замърсени заливни речни тераси (TOPOMEТ)“. Р-л: доц. д-р Георги Железов, 2018-2021;
 21. КП-06-ОПРОЗ/3/14.12.2018 –”Профили на пространствена диференциация на качеството на речните води в басейни с разнородно антропогенно въздействие“. Р-л: доц. д-р Мариан Върбанов, 2018-2021;
 22. ФНИ-МОН 2017/2018- Конкурс “Българска научна периодика – 2018” – Проблеми на географията. Р-л: доц. д-р Мариан Върбанов, 2017-2018.
 23. ДН 15/7 2017г. Пространствена сегрегация и отражението й върху социалната интеграция на ромите в “Харман махала”, гр. Пловдив. 2017-2020 г. Р-л: доц.д-р Надежда Илиева.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg