ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Проекти, финансирани от министерства и други държавни институции (Пътна карта)

 1. НАЦИОНАЛЕН ГЕОИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“, договор № ДО1-161/28.08.2018 г.;
 2. Национален център за високопроизводителни и разпределени пресмятания“, договор № 0901-102;
 3. “Регионални/локални характеристики на климата на страната”, договор № ДСД-4 от 25.02.2019 ДСД-4 (РПI.1);
 4. “Качеството на живот в страната”, договор ДСД-4 от 25.02.2019 ДСД-4 (РПI.5);
 5. Сервизно обслужване на сървъра на Системата за прогнозиране нивата на тропосферен озон в атмосферния въздух – договор № 2649/22.11.2013 г. между Изпълнителна Агенция Околна Среда и НИГГГ–БАН;
 6. Проект за съфинансиране на научен проект “PASODOBLE”, договор № Д01–206/21.07.2014 с МОН;
 7. Сервизно обслужване на сървъра на Системата за прогнозиране нивата на тропосферен озон в атмосферния въздух – договор № 2938/27.11.2014 г. между Изпълнителна Агенция Околна Среда и НИГГГ–БАН;
 8. Разпределение на националните и секторни емисии на вредни вещества във въздуха за 2015 г. на територията на страната в квадрати с дължина 0.1 x 0.1 градуса съгласно изискванията на Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (КТЗВДР) – Договор № 3300/02.11.2016 г. между Изпълнителна Агенция Околна Среда и НИГГГ–БАН;
 9. Сервизно обслужване на сървъра на Системата за прогнозиране нивата на тропосферен озон в атмосферния въздух – договор № 3212/23.03.2016г. между Изпълнителна Агенция Околна Среда и НИГГГ–БАН.
 10. Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на република България – Договор № РД-02-29-79/08.04.2016, МРРБ на България, 2017 (участници доц. П. Трифонова, М. Методиев);
 11. Управление на сеизмичния риск за сгради, тема I “Оценка на сеизмичната опасност за територията на България” Раздел 2 “Комплексен анализ на гравитационното и геомагнитното поле с цел идентифициране на разломни структури в земната кора” Договор № ДСД-4/03.05.2017 г., БАН (участници доц. П. Трифонова, М. Методиев).
 12. Управление на сеизмичния риск за сгради – 2017-2018;
 13. Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България – 2016-2017.
 14. Едногодишен сеизмичен мониторинг на скални църкви в с. Иваново, обл. Русе – 2018;
 15. Едногодишен сеизмичен мониторинг на Рилската Света Обител – 2018;
 16. Едногодишен сеизмичен мониторинг на скални църкви в с. Иваново, обл. Русе – 2017;
 17. Управление на сеизмичния риск за сгради – 2017-2018;
 18. Едногодишен сеизмичен мониторинг на Рилската Света Обител – 2017;
 19. Едногодишен сеизмичен мониторинг на Рилската Света Обител – 2016;
 20. Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България – 2016-2017;
 21. Едногодишен сеизмичен мониторинг на скални църкви в с. Иваново, обл. Русе – 2016;
 22. Едногодишен сеизмичен мониторинг на Рилската Света Обител – 2015;
 23. Едногодишен сеизмичен мониторинг на скални църкви в с. Иваново, обл. Русе – 2015;
 24. Анализ на записи от земетресения от пернишката и крупнишката сеизмични зони, регистрирани на основна скала в района на Рилската Света Обител – 2015.
 25. Въвеждане в работен режим на мареографните станции по българското черноморие – “Варна”, “Бургас” и “Иракли” и осигуряване на непрекъснатата им целогодишна работа, обработка на мареографните регистрации и анализ на резултатите. Агенция по геодезия, картография и кадстър към МРРБ.
 26. Определяне на геодезически координати с помощта на GPS и изчисляване на надморски височини. НИМХ.
 27. Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие от АГКК, МРРБ;
 28. Изготвяне на проект за “Инструкция за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа” АГКК, МРРБ.
 29. 92-00-345/15.06.2015, МРРБ Определяне на териториалния обхват на планинските, полупланинските и пограничните райони в България на ниво общини за целите на разработването на целенасочена инвестиционна програма за развитие на изоставащи райони. Р-л: доц. д-р Мариан Върбанов, 2015;
 30. ДСД-2/05.04.2017, Иновативно образование чрез карста. Р-л: Петър Стефанов, 2017-2018;
 31. № ДО-230/06.02.2018, Национална научна програма (ННП) “Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” РП.I.3. Качества на водите (повърхностни и подземни). Подпакет “Качества на повърхностните води”. Р-л: д-р Мариан Върбанов, 2019-2022;
 32. Актуализация на националната програма за намаляване нивата на замърсители и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух (Община Благоевград 2019-2023). Р-л: проф. д-р Зоя Матеева, 2017-2018;
 33. Актуализация на националната програма за намаляване нивата на замърсители и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух (Община Несебър 2018-2022). Р-л: проф. д-р Зоя Матеева, 2018;
 34. Актуализация на националната програма за намаляване нивата на замърсители и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух (Община Асеновград 2019-2023). Р-л: проф. д-р Зоя Матеева, 2018-2019.
 35. BG05M2OP001-1.001-00 Изграждане и развитие на Център за върхови постижения “Наследство БГ”, 2018-2023 г. Р-л: доц.д-р Боян Кулов;
 36. ННП “ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ” Работен пакет II.3 Публично представяне и комуникация на получените научни резултати в обществото. 2019 г. Р-л: доц.д-р Боян Кулов;
 37. МОН-БАН. Археологическа карта на България. Съизпълнител от НИГГГ-БАН: доц. д-р С. Недков, 2017-2018.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg