ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Черноморска мрежа за сеизмична безопасност03.10.2013 г. – 20 МЕСЕЦА АКТИВНА РАБОТА ПО ПРОЕКТА

На 27 септември 2013 г., експерти, работещи в областта на земетресенията и защитата от природни бедствия от България, Румъния, Молдова и Турция дадоха официално старт на web портала на Черноморската мрежа за сеизмична безопасност (ESNET).

На адрес www.blacksea-esnet.eu на четири езика (английски, български, румънски и турски) се публикува различна информация, свързана със сеизмичната опасност, реализираните земетресения и превантивните мерки, целящи да защитят гражданите и инфраструктурата от възможните последствия от подобни събития.

Както всеки друг сайт на проект, информация за целите, очакваните резултати, дейностите и партньорите са събрани в менюто “ЗА ПРОЕКТА”. Кратки и подробни доклади за изминалите срещи по проекта, с полезна информация и снимки могат да бъдат намерени в меню “КОНФЕРЕНЦИИ”. Място за съответните проектни документи, организирани в отделни категории (напр. стратегии, изследвания, вътрешни доклади и т.н.) са достъпни в меню “ДОКУМЕНТИ”. То ще бъде постоянно актуализирано от партньорите и други упълномощени организации.

В основата на този web портал е модул “СЕИЗМИЧНОСТ”. Все още в ранен етап и развитие, модулът показва карта със земетресения, реализирани в региона на Черно море (и не само), с помощта на споделената мрежа за мониторинг на ESNET. Списък на локализираните събития също е на разположение, както и меню за търсене на събитие, с възможност да се прилагат специфични критерии за търсенето. За оторизирани потребители, модула СЕИЗМИЧНОСТ позволява да се види повече информация относно сеизмичната уязвимост, свързана с конкретни събития, както и карти на интензивността и сътресяемостта.

В момента по проекта се разработва софтуер за мониторинг и ранно оповестяване, и електронна система за комуникация в случай на земетресение. Системата ще служи както за комуникация с официалните власти (аварийни екипи, общини и др.) така и за предоставяне на информация на населението в засегнатите региони.

 


NETWORK AGREEMENTПроект ЧЕРНОМОРСКА МРЕЖА ЗА СЕИЗМИЧНА БЕЗОПАСНОСТ (“Black Sea Earthquake Safety Net(work)-ESNET” Ref. № 1.2.1.65963.80 MIS-ETC 250) стартира м. март 2012 и е на обща стойност 528 221.36 евро

Средствата се осигуряват от Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013 на ЕС (инструмента за европейско добросъседство & партньорство (ENPI), като 90 процента от тях са финансирани от Европейския съюз и 10 процента е националното съ-финансиране, предоставено за НИГГГ-БАН от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Р България. Турция участва в проекта с 162 000 евро.

Партньори по проекта:

 1. Национален институт за научни изследвания по физика на земята, Букурещ (National Institute of Research Development for Earth Physics)
 2. Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София

 3. Институт по геология и сеизмология – МАН, Кишинев (Institute of Geology and Seismology)
 4. Международна фондация за подпомагане и развитие “Син полумесец”, Истанбул (IBC-International Blue Crescent Relief and Development Foundation)

Обща цел на проекта: Да допринесе за превенцията от природни бедствия, свързани със земетресения в района на Черно море чрез изграждане на обща концепция за мониторинг и реакция.

Специфични цели:

 1. Да оцени потенциала за сеизмични природни бедствия в региона като акцентира на сеизмичния риск и възможните ефекти след земетресение.
 2. Да създаде интегрирана система за сеизмичен мониторинг и реакция в случай на земетресение.
 3. Да увеличи капацитета за реакция и общи действия на аварийните екипи в случай на природно бедствие.

Очаквани резултати от проекта:

 1. Ще бъдат изготвени национални доклади, на базата на които ще се дефинират общите нужди и ще бъде създаден план за сеизмичен мониторинг за Черноморския регион. Изготвената оценка и обобщената информация ще бъде предадена на официалните власти във всяка страна.
 2. Ще бъде изградена обща платформа за превенция, мониторинг и реакция в случай на земетресение в Черноморския регион. Тя ще се основава на мрежа, състояща се от web-портал, софтуер за мониторинг и ранно предупреждение, и изграждане на електронна система за комуникация. Системата ще служи както за комуникация с официалните власти (аварийни екипи, общини и др.) така и за предоставяне на информация на населението в засегнатите региони.
 3. Ще бъде организиран административен капацитет за обща реакция при земетресение чрез създаване на програма и провеждане на обучение на професионалистите от специализираните звена на ГД “Пожарна безопасност и защита на населението” и съответните национални структури на страните от Черноморския регион, и местните власти. Ще бъде подготвена и разпространена книга “Мрежа за сеизмична безопасност на Черноморския регион”. В нея ще бъде обобщена на достъпен език цялата информация, получена по проекта, както и процедурите и правилата за реакция в случай на земетресение.

Участници

В експертния екип по проекта участват водещи специалисти на НИГГГ от областта на сеизмологията и геофизиката. За контакти:

 1. проф. дфн Димчо Солаков, чл.-кор. на БАН – Експерт сеизмична безопасност
  dimos@geophys.bas.bg
 2. доц. Стела Симеонова – Експерта сеизмична безопасност stelas@geophys.bas.bg
 3. доц. Лилия Димитрова – Експерт сеизмологични мрежи lidim@geophys.bas.bg
 4. Илиана Попова – Експерт сеизмолог iliana@geophys.bas.bg
 5. Ирена Александрова – Експерт сеизмолог i.alex@abv.bg
 6. Пламена Райкова – Сеизмолог plamena.raikova@gmail.com
 7. инж. Методи Методиев – Геофизик m.i.metodiev@gmail.com
 8. инж. Ивайло Папратилов – Геофизик i.papratilov@gmail.com
 9. Мария Попова – Геофизик marii_gold@abv.bg

Координатор на проекта: гл. ас. Петя Трифонова petyageo@mail.bg


Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg

Dog