ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Дейност

Секция “СЕИЗМОЛОГИЯ”

Секция “СЕИЗМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО”


Секция “СЕИЗМОЛОГИЯ” – Дейност

Дейността на секцията се изразява в осъществяване на наблюденията върху земетресенията в страната и околните земи и в извършване на научно-изследователска работа по основните тематики изброени в раздела за структурата на секцията – Физика на сеизмичните вълни и земетръсните източници; Строеж на земната кора и горната мантия в тектонско активни региони; Макросеизмична класификация на последствията от земетресения; Сеизмично райониране на Република България ; Някои аспекти на прогнозиране на земетресенията и др. Научните изследвания по по-горе изброените тематики се извършват от 54 служители работещи в сградите на НИГГГ и регионалните сеизмични станции от НСМ.

В Централния Сеизмичен Оперативен Пункт (ЦСОП) на НСМ (в сградата на НИГГГ ) и в регионалните сеизмични станции е организирано 24-часово дежурство за осигуряване на непрекъсната регистрация и анализ на сеизмичните сигнали с цел изпращане на бързовременна информация за сеизмичната обстановка към Гражданска защита и Министерството на вътрешните работи. По телеметричен път сеизмичната информация от всички станции се предава в реално време в ЦСОП на НСМ и се обработва своевременно. Основната задача на квалифицирания дежурен екип е да определи характеристиките на регистрираните земетресения и в случай на опасност за осезаемо въздействие върху хора, сгради и съоражения на територията на страната да алармира Щаба на Гражданска защита и Министерството на вътрешните работи. Освен това, дежурните екипи в ЦСОП на НСМ отговарят и за цялостния мониторинг на сеизмичността – обработката , анализа и класификацията на текущата сеизмичната информация в ежедневни бюлетини и банка данни за регулярен международен обмен и последващи научни изследвания.

Настоящото най-високо ниво на модернизация и ефективност на НСМ може да се разглежда и като основно достижение на НИГГГ през последните години в областта на Сеизмологията. Други съществени достижения в тази област са: Картите на сеизмичното райониране – като основа на досега действащия Правилник за строителство; Автоматизираната система за оценка на последствията от земетресения; Публикуваните детайлни макросеизмични файлове, карти и атласи; Теоритичните и приложни изследвания в областите на: пространствено-времевото и магнитудно разпределние на земетресенията, физика на сеизмичните вълни и източници, строеж на земната кора и горна мантия; Публикуваните геодинамични модели на основата на фокалните механизми; Първоначалните резултати от изследванията на някои прогностични аномалии от електромагнитен, йоносферен или литосферен произход.

Основна дейност в секцията по сеизмология са непрекъснатите участия в образователни и публицистични предавания на различни ТV и Радио програми, интервюта и научно-популярни статии за вестници и списания, обучение на студенти и повишаване квалификацията на завършили висше образование кадри от различни нива. Обект на специално внимание от страна на медиите е оперативната работа в Центъра за събиране и обработка на сеизмологичната информация на НСМ по време на усетено земетресение в страната.

НАЧАЛО


Секция “СЕИЗМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО – Дейност

Оценка на сеизмичния риск на населени места, сгради и съоръжения:

 • Определяне на параметрите на очакваните сеизмични въздействия;
 • Експериментални изследвания за идентифициране на динамичните характеристики на земна среда, сгради и инженерни съоръжения;
 • Изследване на реагирането на динамични въздействия на системата земна среда – конструкция – оборудване;
 • Вероятностен анализ на надеждността на отговорни строителни конструкции.

Мониторинг на силни земни движения:

 • Поддържане и развитие на националната система за регистрация, анализ и оценка на силни земетресения;
 • Усъвършенстване на методите за обработка и анализ на регистрации;
 • Поддържане на интегрирана банка данни за силни движения, регистрирани на земната повърхност и в конструкциите.

Националната акселерометрична мрежа от станции с перманентна регистрация на ускорения, породени от сеизмични и антропогенни въздействия

Станция с апаратура за перманентна регистрация на земетресения и ускорения, породени от сеизмични и антропогенни въздействия

Намаляване на разрушителния ефект на земетресенията:

 • Обследване, анализ и оценка на пораженията от силни земетресения у нас и в чужбина;
 • Изследване и оценка на сеизмичната устойчивост/уязвимост на всякакъв вид сгради и инженерни съоръжения;
 • Екологична защита чрез сеизмично осигуряване на АЕЦ, ТЕЦ, язовири, химически технологии и др.;
 • Създаване на конструктивни системи, активно противопоставящи се на сеизмичните въздействия;
 • Намаляване на сеизмичната уязвимост на паметници на културата.

Разработване на нормативни документи за проектиране и строителство в земетръсни райони:

 • Усъвършенстване на нормите за строителство;
 • Разработване на инструкции за приложение на нормативните документи в инж. практика;
 • Хармонизиране на Българските норми за сеизмично осигуряване с Европейските стандарти /EC8/;
 • Разработване на Националните параметри за прилагане на ЕС8 в България.

По-важни обекти на научноприложна дейност:

 • АЕЦ “Козлодуй” и площадката на АЕЦ “Белене”; ТЕЦ “Марица-изток”;
 • Язовирите “Чаира”, “Кърджали”, “Драгиново”, “Цанков камък” и др.;
 • Метрото в София и летище “София”;
 • Солно тяло край гр. Провадия;
 • Паметници на културата: Рилски манастир, църквата “Света София” в София, сградите на Българска народна банка във Варна и Пловдив, джамията в Шумен, античния театър в Пловдив, възрожденски къщи и др.

НАЧАЛО

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg

WordPress Video Lightbox Plugin