ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Проекти

Списък

с всички проекти на департамент “Сеизмология и Сеизмично инженерство” (по секции)
за периода 2015 – 2019 г., групирани в следните категории:

Секция “Сеизмология”

Секция “Сеизмично инженерство”


Секция “Сеизмология”

 1. Проекти, финансирани от бюджетната субсидия – Секция “Сеизмология”
  • Макросеизмична база данни за територията на България – текущ;
  • Наблюдение на сеизмичността и анализ на сеизмичните процеси в сеизмоактивните зони на територията на България и прилежащите земи – текущ;
  • Физико-статистически изследвания и оценки на сеизмичните явления и вълновото поле ¬ текущ.
 2. Проекти, финансирани от “Фонд научни изследвания” и други национални фондове – Секция “Сеизмология”
 3. Проекти, финансирани в България по Оперативните програми на ЕС – Секция “Сеизмология”
 4. Проекти, финансирани от министерства и други държавни институции – Секция “Сеизмология”
  • Управление на сеизмичния риск за сгради – 2017-2018;
  • Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България – 2016-2017.
 5. Проекти, финансирани по програми за двустранно сътрудничество – Секция “Сеизмология”
  • Тектонски пулсации в плочите (корелация на екстензометричния мониторинг в Средиземноморието и Централна Европа)”, ЕБР проект (с Чешката АН) – 2018-2020.
 6. Проекти и договори, финансирани от фирми – Секция “Сеизмология”
  • Регистрация, анализ, обработка и интерпретация на сеизмологична информация от Локална сеизмична мрежа (ЛСМ) в района на АЕЦ Козлодуй – текущ;
  • Регистрация, анализ, обработка и интерпретация на сеизмологичната информация от Локална Сеизмологична Мрежа (ЛСМ) в района на гр.Провадия – текущ;
  • Детайлно микросеизмично райониране и определяне на проектните сеизмични характеристики на хвостохранилище “Люляковица” – 2017-2018;
  • Оценка и анализ на сеизмичността в региона напромишлената площадка на “АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” гр. Пирдоп – 2014.

НАЧАЛО – Проекти – Департамент “Сеизмология и Сеизмично инженерство”


Секция “Сеизмично инженерство”

 1. Проекти, финансирани от бюджетната субсидия – Секция “Сеизмично инженерство”
  • Характеристики на сеизмичните въздействия регистрирани от Националната система за силни земни движения на територията на България през 2018 г. – 2018;
  • Характеристики на земетресенията регистрирани от Националната система за силни земни движения (НС) на територията на България през 2017 г. – 2017
  • Управление, поддръжка и обслужване на Националната система за регистрация, анализ и оценка на силни земни движения – 2017;
  • Уязвимост на Стоманобетонни Конструкции при Сеизмични Въздействия – 2016-2017;
  • Анализ на регистрираните повреди в сградния фонд у нас от силни земетресения и създаване на база данни в цифров формат във връзка с оценката на сеизмичният риска – 2014.
 2. Проекти, финансирани по международни програми – Секция “Сеизмично инженерство”
  • Probabilistic Seismic Risk Assessment and Seismic Safety Improvement Recommendations for pre-1990 Multi-Family Apartment Buildings in Bulgaria and broader Europe Central Asia region – 2018;
  • Сеизмичен капацитет на стоманобетонни стени в условия на надпроектна ситуация – 2014-2015.
 3. Проекти, финансирани от министерства и други държавни институции – Секция “Сеизмично инженерство”
  • Едногодишен сеизмичен мониторинг на скални църкви в с. Иваново, обл. Русе – 2018;
  • Едногодишен сеизмичен мониторинг на Рилската Света Обител – 2018;
  • Едногодишен сеизмичен мониторинг на скални църкви в с. Иваново, обл. Русе – 2017;
  • Управление на сеизмичния риск за сгради – 2017-2018;
  • Едногодишен сеизмичен мониторинг на Рилската Света Обител – 2017;
  • Едногодишен сеизмичен мониторинг на Рилската Света Обител – 2016;
  • Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България – 2016-2017;
  • Едногодишен сеизмичен мониторинг на скални църкви в с. Иваново, обл. Русе – 2016;
  • Едногодишен сеизмичен мониторинг на Рилската Света Обител – 2015;
  • Едногодишен сеизмичен мониторинг на скални църкви в с. Иваново, обл. Русе – 2015;
  • Анализ на записи от земетресения от пернишката и крупнишката сеизмични зони, регистрирани на основна скала в района на Рилската Света Обител – 2015.
 4. Проекти, финансирани по програми за двустранно сътрудничество – Секция “Сеизмично инженерство”
  • Анализ на строителни конструкции във връзка с новите нормативни изисквания за сеизмична сигурност в България и Румъния – 2014-2015.
 5. Проекти и договори, финансирани от фирми – Секция “Сеизмично инженерство”
  • Processing and analysis of earthquake records for the design of quay wall in the region of Varna town – 2016;
  • Верификация на резултатите и оценките, получени при детайлно микросеизмично райониране и определяне на проектните сеизмични характеристики на хвостохранилище “Люляковица”– 2014-2015;
  • Детайлно микросеизмично райониране и определяне на проектните сеизмични характеристики на хвостохранилище “Люляковица” – 2017-2018.

НАЧАЛО – Проекти – Департамент “Сеизмология и Сеизмично инженерство”

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg