ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Публикации

 • Александър Илиев, Димитър Стефанов, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕИЗМИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ НА СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ НЕЛИНЕЙНИ СТАТИЧНИ АНАЛИЗИ, сп. „Механика Транспорт Комуникации“, том 15, брой 1 / 2017, ISSN 1312-3823, pp: XIV-1-7.
 • Dimitar Stefanov , Ana-Maria Mitu , Effect of Base Isolation with Triple Friction Pendulum (TFP) bearings on the Response of Reinforced Concrete Building, VIIIth INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE on ARCHITECTURE AND CIVIL ENGINEERING ArCivE 2017, Varna, Bulgaria.
 • Димитър Стефанов, Александър Илиев, ПРОЕКТ ”BENCHMARK CASH” – ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПЪЛНОМАЩАБНА СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ, 17 международна научна конференция ВСУ’2017, София, ISSN:1314-071X.
 • Stefanov, D., A.M.Mitu. Seismic response of friction pendulum base isolated reinforced concrete structure. 16 international scientific conference VSU’2016, Sofia, Vol.1, 2016, ISSN:1314-071Х, 330-335.
 • Simeonov, S., Hadjiyski, K. Evaluation of recorded shallow earthquake impacts on Sofia city. International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2, 2016, ISBN:978-619710556-8, ISSN:13142704, DOI:10.5593/SGEM2016/B52/S20.044, 341-348.
 • Антоанета Канева. Обхват на данните за сградния фонд, необходими за оценка и картографиране на сеизмичния риск. 2, Висше строително училище “Любен Каравелов” София, 2016, ISSN:1314-071X, 247-252.
 • Kaneva, A., Stefanov, D. SEISMIC PERFORMANCE OF A REINFORCED CONCRETE STRUCTURE WITH HYSTERETIC SEISMIC PROTECTION. Proceedings 15th International Scientific Conference VSU`2015 Sofia, 1, University of structural engineering and architecture VSU, 2015, ISSN:1314-071X, 266-271.
 • Simeonov, S., Hadjiyski, K. Modal identification of monitored RC building structures by their recorded response to earthquakes. MATEC Web of Conferences, Vol. 24, EDP Sciences, 2015, DOI:10.1051/matecconf/20152409009, 09009-p.1-09009-p.8
 • Илиев, А., Стефанов Д. НЕЛИНЕЕН АНАЛИЗ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНА СТОМАНОБЕТОННА СТЕНА, ПЪРВА НАУЧНО- ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА“ – СОФИЯ, 2015, УАСГ.
 • Канева, А. СЕИЗМИЧЕН РИСК ЗА ГОЛЕМИ УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ В БЪЛГАРИЯ –МЕТОДИКИ И НАСОКИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ВЪЗ ОСНОВА НА ПУБЛИЧНИ ДАННИ. ДОКЛАДИ XV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВСУ`2015, II, Висше строително училище “Любен Каравелов” София, 2015, ISSN:1314-071X, 223-228.
 • Стефанов, Д., Илиев, А.. ПРОЕКТ ”BENCHMARK CASH” – ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ, 15 международна научна конференция ВСУ‘2015, София, ISSN: 1314-071Х.
 • Anton Andonov, Marin Kostov, Alexander Iliev. Capacity assessment of concrete containment vessels subjected to aircraft impact. Nuclear Engineering and Design, May, Elsevier, 2015, SJR:1.021
 • Marin Kostov, Fritz-Otto Henkel, Anton Andonov. Safety assessment of A92 reactor building for large commercial aircraft crash. Nuclear Engineering and Design, 269, April, Elsevier, 2014, 262-267. SJR:1.021
 • Marin Kostov. Seismic safety evaluation based on DIP. Nuclear Engineering and Design, 256, April, Elsevier, 2014, 256-261. SJR:1.021
 • Mihaela Kouteva-Guentcheva, Dimitar Stefanov, Аna Maria Mitu, Antoaneta Kaneva, An Example for Modelling of Hysteretic Seismic Protection Using the SEISMOSTRUCT Software, 13th International Scientific conference VSU’2013, Sofia, Bulgaria.
 • М.Кутева,Д.Стефанов,А.Канева, Анализ и моделиране на поведението на стоманобетонни конструкции при сеизмично натоварване във връзка с въвеждането на системата Еврокодове в България и Румъния, 6-та Международна научна конференция, “АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО – СЪВРЕМЕННОСТ”, 30 Май -1 Юни 2013, Варна, България.
 • Mihaela Kouteva-Guentcheva, Dimitar Stefanov, Antoaneta Kaneva, Analysis of reinforced concrete frame with hysteretic seismic protection, 12th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, 23-26 September 2013, Saints Constantine and Helena, Varna, Bulgaria
 • Dimitar Stefanov, Antoaneta Kaneva, Safety assessment of critical infrastructures for aircraft crash, Transactions SMiRT-22, San Francisco, California, USA – August 18-23, 2013.
 • Antoaneta Kaneva, Dimitar Stefanov, Assessment of the effects of an aircraft impact on dams, 12th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, 23-26 September 2013, Saints Constantine and Helena, Varna, Bulgaria.
 • Antoaneta Kaneva, Dimitar Stefanov, Analysis of the response of a concrete gravity dam subjected to aircraft crash, 6th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING – MODERNITY”, 30 May – 1 June, 2013, Varna, Bulgaria.
 • Васева Е., Игнатиев Н. Сотиров П. Михалева Д. Павлов Ив. Ръководство с решени примери по прилагането на Еврокод 8-3 Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия, трета част (оценка и усилване на сгради). ISBN 978-954-92275-9-8; 256 стр. Издател КИИП; София, юни 2012.
 • Васева Е., Оценка на сеизмичната осигуреност на стоманобетонни рамкови конструкции с помощта на методите, дадени в ЕС8 част 3; 70 години УАСГ: Международна юбилейна научно приложна конференция Наука и практика, Доклади: том 4; 15-17 ноември 2012, УАСГ София, стр. 67-73; ISBN 978-954-724-049-0
 • Канева А., Изчисляване на вкопани тръбопроводи, подложени на преминаване на сеизмични вълни – нормативни документи, класификация и препоръки, Доклади на Международна научно приложна конференция: Проектиране и строителство на сгради и съоръжения – DCB2012, Варна 2012
 • Kaneva A., Seismic risk assessment of the water supply system in Sofia, International Jubilee Conference UACEG2012: Science & Practice, 15-17 ноември 2012
 • Kostov M., Georgy Varbanov, Anton Andonov, Seismic risk assessmet of large dams, Fifth Asian-Pacific Symposium on Structural Reliability and its Applications (5APSSRA), 23-25 May 2012, Singapore
 • Kostov M., A. Iliev, A. Andonov, K. Apostolov, “Model Uncertainty in Aircraft Impact Analysis”, BulAtom Conference, June 2012,Varna
 • Andonov A., M. Kostov, K. Apostolov, A. Iliev, “Aircraft Impact on Nuclear Power Plants. Safety Assessment of AES92 Reactor Building”. BulAtom Conference, June 2012, Varna.
 • Iliev A., K. Apostolov, A. Andonov, S. Andreev, M. Kostov, G. Varbanov, “Seismic Evaluation and Post-earthquake Safety Assessment of Gravity Dam Based on Numerical Simulation”. September, 2012, Lisbon, Portugal.
 • Varbanov G., M. Kostov, A. Andonov, K. Apostolov, A. Iliev, “Seismic Risk Assessment of Large Dams”. September, 2012, Lisbon, Portugal.
 • Kostov M., “Safety margin assessment of Bulgarian NPPs for external events”. Third International Expert Meeting, International Site Safety Centre, IAEA, Vienna, September 4-7, 2012.
 • Kouteva-Guentcheva M., I. Paskaleva, K. Hadjiyski: Earthquake Engineering Analysis of the Dynamic Monitoring Network of Mirovo Salt Deposit. MDGM 2012, 18-21 June 2012, Varna, Bulgaria.
 • Кутева М., Д. Стефанов, А. Канева, К. Хаджийски: Някои коментари върху устойчивостта на характерни елементи на сградния фонд при сеизмично въздействие в аспекта на Еврокод 8. Proceedings of UACEG2012: Science & Practice, University of architecture, civil engineering and geodesy, 15-17 November 2012
 • Kouteva M., S. Simeonov, K. Hadjiyski: Pernik Earthquake, May 22, 2012 – General Information, 27 ноември, КИИП, София.
 • Стефанов Д.: Сеизмична квалификация на силови трансформатори – изчислителни аспекти, методи и резултати. Proceedings, ISSN 1314 – 6955 International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), 13 ÷ 15 September 2012, Varna, Bulgaria.
 • Стефанов Д.: Нелинейно реагиране на стоманобетонна конструкция на жилищна сграда. UACEG2012: Science & Practice, 15-17 ноември 2012.
 • Стефанов Д., Кутева М., Васева Е.: Някои коментари върху проблемите, свързани с въвеждането на системата от Еврококодове в България. Proceedings: pp. 582-587; ISSN 1314 – 6955, International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), 13 ÷ 15 September 2012, Varna, Bulgaria.
 • Хаджийски К., Симеонов С., Ботев Е.: Сеизмично въздействие на земетресението от 22.05.2012 г. за гр. София – анализ и оценка на база инструментални регистрации. Сп. „Инженерен Форум”, кн. 7, стр. 28-35, октомври 2012, София.
 • Paskaleva I., Kouteva M., Vaccari F., Panza G.F., Some Contributions of the Neo-Deterministic Seismic Hazard Assessment Approach to the Earthquake Risk Assessment for the City of Sofia, PAGEOPH, vol. 168, N. 3/4, 2011. “Advanced seismic hazard assessment. part II: Regional seismic hazard and seismic microzonation case studies”, DOI 10.1007/s00024-010-0127-8.
 • A. Andonov, K. Apostolov, D. Stefanov, M. Kostov: Parametric study on the floor response spectra and the damage potential of aircraft impact induced vibratory loadings. Journal of Disaster Research Vol.5 N4, Tokyo, Japan, 2010.
 • A. Andonov, D. Stefanov, M. Kostov: An Approach for Performance–Based Capacity Assessment of Pre-stressed Concrete Containment Vessels for Internal Accidents. Journal of Disaster Research Vol.5 N4, Tokyo, Japan, 2010.
 • Simeonov S., Hadjiyski K.: Modal identification of RC buildings by ambient response testing and analysis of their recorded responses to weak earthquakes. 9th US National and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering, Toronto, Canada, Proc. 2010EQConf Paper # 1591., 2010.
 • Bonev Z., Vaseva E., Blagov D., Mladenov K.: “Seismic Design of Slender Structures Including Rotational Components of the Ground Accelertion – Eurocode 8 Approach” Paper №1793, 14 ECEE 2010, Ohrid, Macedonia.
 • Kostov М., E. Vasseva, A. Kaneva, N. Koleva, D. Stefanov, G. Varbanov: Seismic risk assessment for the town of Vratza . 14 ECEE 2010, Ohrid, Macedonia.
 • K. Apostolov, A. Andonov, A. Iliev, M. Kostov, G. Varbanov, D. Stefanov, A. Kaneva, N. Koleva: Seismic Safety Assessment of “Tsankov Kamak” Arch Dam Part I – Response to MCE. 14 European Conference on Earthquake Engineering, Ohrid, 2010.
 • K. Apostolov, M. Kostov; D. Stefanov, Al. Iliev, G. Varbanov, A. Kaneva, N. Koleva: Seismic Safety Assessment of “Тsankov Kamak” Arch Dam Part II – ultimate Capacity. 14 European Conference on Earthquake Engineering, Ohrid, 2010.
 • Varbanov G., Kostov M., Koleva N.: LHCED simulation for assessment of NPP site local response. 14 ECEE, Ohrid, 2010
 • A. Andonov, D. Stefanov, M. Kostov: An approach for reliability based control of WWER-1000 containment structure. International Symposium on Reliability Engineering and Risk Management (ISRERM2010), Shanghai, China, 2010.
 • Костов, М., Паскалева, И., Колева, Н., Кутева, М., Симеонов, С.: Дефиниране на сеизмичното въздействие за целите на националното приложение на Еврокод 8 за територията на Б-я. Доклади от Межд. конференция “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на Еврокодовете”, стр.173-178, ISBN: 978-954-322-310-7, Варна, 2010.
 • Hadjiyski K., Simeonov S.: The Sofia EQ series of Nov 2008 – Analysis and Evaluation of the recorded Seismic Impact. Доклади от Международна конференция “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на Еврокодовете”, стр.139-144, ISBN:978-954-322-310-7, Варна, 2010.
 • Симеонов С., Германов Т., Хаджийски К., Тодоров М., Национални параметри на БДС 1998-5:2004, Еврокод 8, Фундаменти, подпорни конструкции и геотехнически аспекти, Доклади от Межд. конференция “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на Еврокодовете”, стр.116-121, ISBN:978-954-322-310-7, Варна, 2010.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg