ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Проекти

Проекти – Сеизмично инженерство

 1. “Управление на сеизмичния риск за сгради”, Проект във връзка с ПМС № 347/08.12.2016 г., 2017-2018.
 2. “Разработване на методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България”, финансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Р. България, 2016-2017.
 3. “АНАЛИЗ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПОВРЕДИ В СГРАДНИЯ ФОНД У НАС ОТ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА ДАННИ В ЦИФРОВ ФОРМАТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОЦЕНКАТА НА СЕИЗМИЧНИЯ РИСК”, текущ.
 4. “Анализ на строителни конструкции във връзка с новите нормативни изисквания за сеизмична сигурност в България и Румъния”, двустранно сътрудничество с Румъния”, 2015-2017.
 5. “СЕИЗМИЧЕН КАПАЦИТЕТ НА СТОМАНОБЕТОННИ СТЕНИ В УСЛОВИЯ НА НАДПРОЕКТНА СИТУАЦИЯ (Международен проект BENCHMARK CASH)”, 2015-2017
 6. “АНАЛИЗ НА ЗАПИСИ НА ЗАМЕТРЕСЕНИЯ ОТ ПЕРНИШКАТА И КРУПНИШКАТА СЕИЗМИЧНИ ЗОНИ, РЕГИСТРИРАНИ НА ОСНОВНА СКАЛА В РАЙОНА НА РИЛСКАТА СВЕТА ОБИТЕЛ”, 2015.
 7. “ВЕРИФИКАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ОЦЕНКИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ДЕТАЙЛНО МИКРОСЕИЗМИЧНО РАЙОНИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ СЕИЗМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ “ЛЮЛЯКОВИЦА”, 2015.
 8. “НЕЗАВИСИМА ОЦЕНКА (ВЕРИФИКАЦИЯ) НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ОЦЕНКИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА НОВА ЯДРЕНА МОЩНОСТ НА ПЛОЩАДКАТА НА “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД”, 2014-2015.
 9. “ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА СИСТЕМАТА ОТ ЕВРОКОДОВЕ ЗА СТРОИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ ПРИ СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ”, 2013.
 10. “Оценка на риск и защитни съоръжения на критична инфраструктура” (RISK PROTEC CI), 2012 -2013, ЕС.
 11. “Анализ на поведението на строителни конструкции при сеизмични въздействия във връзка с въвеждането на Еврокодовете в България и Румъния”, 2012 -2014, проект по ЕБР – двустранно сътрудничество с АН на Румъния.
 12. “Risk assessment and development of protection capacity for critical infrastructures due to aircraft attack”, 2012 -2013, ЕС.
 13. “Дунавска трансгранична система за известяване при земетресения” (DACEA) 2010 -2013, ЕС – Трансгранично сътрудничество.
 14. “Натурно експериментално изследване на дъгова язовирна стена “Цанков камък””, 2010 – 2012, НЕК.
 15. “Сеизмичен мониторинг на обекти на ЮНЕСКО: Рилската света обител и скални църкви в с. Иваново, обл. Русе”, 2012 , Министерство на културата.
 16. “Dynamic characteristics of the earthquakes recorded by the National SGM network of Bulgaria “, 2012, БАН.
 17. “Частична оценка на въздействието от въвеждането на Наредба за проектиране на сгради и инженерни съоръжения чрез прилагане на Еврокодовете и националните приложения към тях”, 2011, МРРБ.
 18. “Сеизмичен мониторинг на яз. стена “Искър””, 2010-2011, НЕК.
 19. “Seismic Hazard Study for Lifeline Systems Running through Macedonia and Bulgaria” (CLG 983911), 2010-2011, NATO.
 20. “Създаване и тестване на динамичен модел за устойчивост при сеизмични въздействия на открит рудник и прилежащите селища, енергийни и инфраструктурни обекти за нуждите на Енергиен проект “Ломски лигнити”, (Договор N011/07), 2009 – 2010, съвместно с Националния център за суперкомпютърни приложения (НЦСП).
 21. “Подходи и методи за предсказване на сеизмоопасните зони в рудници и шахти. Динамичен отзвук на скалните масиви – начини за предсказване на сеизмоопасните зони в рудниците. Опит от изследванията в Беларус и България”, 2008-2010, проект по ЕБР – двустранно сътрудничество с АН на Беларус.
 22. “Оценка на сеизмичното въздействия за минали събития с използване методите на инженерната сеизмология”, 2008-2010, проект по ЕБР – двустранно сътрудничество съвместно с АН на Унгария.
 23. “Национални параметри за Еврокод 8 “Проектиране на строителни конструкции за сеизмични въздействия””, 2007-2009, МРРБ.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg