ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Проекти

По-значими проекти от последните години

 • „Оценка на риск и защитни съоръжения на критична инфраструктура” (RISK PROTEC CI), 2012 -2013, ЕС.
 • „Анализ на поведението на строителни конструкции при сеизмични въздействия във връзка с въвеждането на Еврокодовете в България и Румъния”, 2012 -2014, проект по ЕБР – двустранно сътрудничество с АН на Румъния.
 • “Risk assessment and development of protection capacity for critical infrastructures due to aircraft attack”, 2012 -2013, ЕС.
 • „Дунавска трансгранична система за известяване при земетресения” (DACEA) 2010 -2013, ЕС – Трансгранично сътрудничество.
 • „Натурно експериментално изследване на дъгова язовирна стена “Цанков камък””, 2010 – 2012, НЕК.
 • „Сеизмичен мониторинг на обекти на ЮНЕСКО: Рилската света обител и скални църкви в с. Иваново, обл. Русе”, 2012 , Министерство на културата.
 • „Dynamic characteristics of the earthquakes recorded by the National SGM network of Bulgaria ”, 2012, БАН.
 • „Частична оценка на въздействието от въвеждането на Наредба за проектиране на сгради и инженерни съоръжения чрез прилагане на Еврокодовете и националните приложения към тях”, 2011, МРРБ.
 • „Сеизмичен мониторинг на яз. стена „Искър””, 2010-2011, НЕК.
 • “Seismic Hazard Study for Lifeline Systems Running through Macedonia and Bulgaria” (CLG 983911), 2010-2011, NATO.
 • „Създаване и тестване на динамичен модел за устойчивост при сеизмични въздействия на открит рудник и прилежащите селища, енергийни и инфраструктурни обекти за нуждите на Енергиен проект “Ломски лигнити”, (Договор N011/07), 2009 – 2010, съвместно с Националния център за суперкомпютърни приложения (НЦСП).
 • „Подходи и методи за предсказване на сеизмоопасните зони в рудници и шахти. Динамичен отзвук на скалните масиви – начини за предсказване на сеизмоопасните зони в рудниците. Опит от изследванията в Беларус и България”, 2008-2010, проект по ЕБР – двустранно сътрудничество с АН на Беларус.
 • „Оценка на сеизмичното въздействия за минали събития с използване методите на инженерната сеизмология”, 2008-2010, проект по ЕБР – двустранно сътрудничество съвместно с АН на Унгария.
 • „Национални параметри за Еврокод 8 „Проектиране на строителни конструкции за сеизмични въздействия””, 2007-2009, МРРБ.


Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg