ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Дейност

Секция “Земен магнетизъм”

Секция “Земен магнетизъм” работи по следните научни направления:

 • обратни задачи и числен анализ на потенциални полета
 • наблюдения и изследвания на Земното магнитно поле
 • палеомагнетизъм, археомагнетизъм и магнетизъм на околната среда

Изследванията, които секцията провежда са свързани с определяне на структури във вътрешността на Земната кора и горната мантия; интерпретация на гравитационни и геомагнитни данни при сеизмични и геотермални изследвания; спектрален анализ на потенциални полета; анализ на времевото и пространствено изменение на геомагнитното поле и др.

Числен анализ на геофизични полета

Към секцията функционират две уникални за България изследователски бази: Геомагнитната обсерватория “Панагюрище” и палеомагнитната лаборатория.

Геомагнитната обсерватория “Панагюрище” извършва непрекъсната регистрация на вариациите на Земното магнитно поле. Член е на глобалната мрежа от магнитни обсерватории INTERMAGNET, където изпраща данни в реално време. На страницата на НИГГГ се публикува информация за стойностите на елементите на полето, както и определеният локален К-индекс, показващ степента на смутеност в реално време. Чрез абсолютните измервания на Земното магнитно поле се създава и поддържа геомагнитния модел на България, който обслужва Военно-географската служба на МО, фирмите, извършващи геоложки проучвания и научно-приложни изследвания. В допълнение, с инструментите, с които разполага ГМО Панагюрище се провеждат и геомагнитни изследвания за инженерни цели.

Изследвания на геомагнитното поле

Палеомагнитната лаборатория към НИГГГ е единствената такава в България. Специализираната научна апаратура, с която тя разполага, дава възможност за провеждане на изследвания на магнитните свойства на скали, почви, седименти, палео –
и археомагнитни изследвания на съвременно ниво. Основните анализи, които осъществява лабораторията включват от класически палео- и археомагнитни изследвания до съвременни изследвания на седименти, почви, растения, антропогенни материали, синтетични минерали, намиращи приложение в широк кръг научни области.

В резултат на това се получава информация за състоянието на земното магнитно поле в историческото минало, което определя значимата роля на археомагнетизма както за геофизиката, така и за археологията. Магнетизмът на околната среда дава възможност за палеоклиматични реконструкции, за изследване на магнитните свойства на почви, както и за бърза и ефективна оценка на степента на антропогенно замърсяване на почви, седименти и градска среда.

Палеомагнитна лаборатория

Секция “Физика на атмосферата”

Секция “Физика на Атмосферата” традиционно работи по следните научни направления:

 • атмосферна динамика
 • физика на атмосферния граничен слой
 • моделиране на мезомащабни процеси в атмосферата
 • замърсяване на атмосферата
 • микрофизика на атмосферата и атмосферен аерозол

В последните години изследователската и приложна дейност на секцията все повече се насочва към проблемите на околната среда – различни аспекти на замърсяване на въздуха, прогноза на химическото време, локален климат и антропогенните му изменения. Беше поставено и началото на изучаване на UV радиацията, на измерванията на стратосферен озон и на прогнозиране на приземния озон в страната. Ново направление в секцията е изучаването потенциала на алтернативни енергиини източници в страната, както и атмосферна динамика и замърсяване в градски райони и връзката им с климатичните промени.

Стойностите на индекса на УВ- радиацията се публикуват ежечасно на интернет страницата на института както и прогноза за следващия ден (http://www.geophys.bas.bg/uv_index/uv_index_bg.php). На потребителите е осигурен онлайн – калкулатор за изчисление на допустимото време на престой на слънце. Ежедневно се публикуват стойностите на общото съдържание на озон по данни от измервания в института, допълнени със спътникови измервания, както и прогноза за средномесечната стойност (http://www.geophys.bas.bg/total_ozone/total_ozone_bg.htm).

Всички тези изследвания са част и от световни научни направления с многогодишни традиции и приоритетно развитие. Категорично доказателство за това е участието на колектива в проекти на Европейския Съюз и НАТО, дейности по програмата COST и двустранни сътрудничества. Колективът участва в разработването на няколко внедрителски проекта за Изпълнителна Агенция Околна среда, Министерство на Околната Среда и Водите и НЕК, сред които Система за прогнозиране нивата на озон (тропосферен) в атмосферния въздух (http://data.geophys.bas.bg/ozone_surf/index.html) и Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на вредни вещества в приземния слой на атмосферата, утвърдена от МС със заповед №РД-02-14-211 от 25 февруари 1998, като задължителна в Република България. Научни работници от състава на секцията участват в разработването на множество експертизи за оценка на вредното въздействие на различни обекти върху околната среда.

Секция “Йоносфера”

Секция “Йоносфера” работи по следните научни направления:

 • Изследване на йоносферните слоеве чрез наземни и спътникови измервания
 • Едноточково и глобално емпирично моделиране и прогнозиране на основните йоносферни параметри
 • Регионално и глобално емпирично моделиране и прогнозиране на тоталното съдържание на електрони (ТЕС)
 • Радиопрогнозиране за целите на HF комуникации
 • Моделиране и прогнозиране на глобалната геомагнитна активност посредством параметрите на слънчевия вятър
 • Процеси на свързване в системата атмосфера-йоносфера и влиянието на слънчевата и геомагнитна активност върху тях
 • Изследване на динамичния режим на средната атмосфера чрез радарни и спътникови измервания
 • Фактори определящи пространствено-временните вариации на стратосферния озон
 • Ролята на стратосферния озон за измененията в климата
 • Фактори определящи вариациите на водната пара в ниската стратосфера и високата тропосфера
 • Нелинейност и нестационарност на параметрите на климата и факторите, които му въздействат
 • Внезапни стратосферни затопляния – причини за появата им, възможности за прогнозиране
 • Процеси на свързване между високата, средна и ниска атмосфера и ролята на слънчевата активност
 • Моделиране на йоносферната изменчивост в контекста на влиянието й върху йоносферните и транс-йоносферни комуникации
 • Мониторинг на вариациите на геомагнитното поле в ултранискочестотния (ULF) диапазон (Магнитна обсерватория “Панагюрище”и Университета в Л’Акуила, Италия)
 • Приложение на методи на анализ на геофизични данни, обработка на данни и интерпретация на получените резултати
 • Моделиране на електрически токове в околоземното пространство и връзката им с параметрите на слънчевия вятър и междупланетното магнитно поле
 • Сравняване на модела на електрическите токове (Nenovski, 2008) с наземни и спътникови експерименти (EISCAT, CHAMP и др); подобряване на модела и приложението му

Към секцията функционират две йоносферни станции, които предоставят уникална информация за изследвания в България. Чрез йоносферната станция се извършва мониторинг на йоносферата, като часовите стойности на критичната честота на йоносферната област F- foF2, и на критичната честота на областта E- foE се публикуват на интернет старницата на НИГГГ – БАН(http://www.geophys.bas.bg/iono_data/iono_data_bg.htm). На същата интернет страница се публикуват също и часовите стойности на максимално приложимата честота при радиосвръзки на разстояние 3000 км- MUF3000F2, когато средата на радиотрасето съвпада с околностите на град София. Една от основните задачи решавани на базата на мониторинга на йоносферата чрез йоносферна станция е създаването на емпирични модели, които се използват и за целите на радиопрогнозирането. Всеки ден се дават краткосрочни прогнози за разпросранението на радиовълните в йоносферата за целите на потребителите и по-специално за МО, които могат да се намерят на страницата на института (http://www.geophys.bas.bg/iono_data/iono_oblforc_bg.php).

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg

WordPress Video Lightbox Plugin