ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Структура

Дейността на департамента се осъществява в три секции:

В секция “Физическа география и ландшафтознание” се извършват фундаментални научни изследвания и се разработват проекти с теоретико-методологична и приложна насоченост в областта на геоморфологията, климатологията, хидрологията и ландшафтната екология, вкл. и с оценъчен характер. Изследват се закономерностите на формирането и териториалното разпределение на природните условия и ресурси, диференциацията на природните териториални системи, опасността от неблагоприятни природни процеси и явления и оценка на риска от тях, взаимодействието между природната и обществената система и степента на антропогенно натоварване на територията. Създадени са и функционират три лаборатории: Експериментална лабора-тория по карстология с информа-ционно-обучителен център (www.prokarsterra.bas.bg), Почвена геохимия и Ландшафтна екология. Изследователският състав на секцията към 31.12.2016 г. е 12 души (9 учени и 3 специалисти). В секцията се обучават 5 докторанта (3 редовни, 1 задочен, 1 самостоятелна форма).

В секция “Икономическа и социална география” приоритет на изследване са социално-икономическите условия и проблемите в регионален план, на регионалните единици, селищата и населението, както и закономерностите в пространствената организация на обществото, евроинтеграцията, трансгранич-ното сътрудничество, устойчивото регио-нално развитие, националната и регионалната геодемографска ситуация, остаряването на населението, проблемите в обезлюдяването, развитието на селищната мрежа, инфраструктурата, туризма и регионалното развитие. Изследователския състав на секцията към 31.12.2016 г. е 8 души. В секцията се обучават 4 докторанти. Изследователският състав на секцията към 31.12.2016 г. е 8 души. В секцията се обучават 4 докторанти.

Секция “Географски информационни системи” (ГИС) разработва геопространствени бази данни и прилага пространствени анализи и моделиране на състоянието и промените на околната среда във връзка с изследването на динамиката и въздействието на процесите, протичащи в околната среда, оценката на природните условия и ресурси и на риска от опасни природни явления. Използват се съвременни геоинформационни технологии за разработването на цифрови модели, картографски приложения и визуализацията на картографски продукти. Осигурява се научна подкрепа за осъществяването на мониторинг на околната среда и за информираното вземане на управленски решения във връзка с регионалното развитие, планиране и управление. Изследователският състав на секцията към 31.12.2016 г. е 8 души (6 учени и 2 специалисти). В секцията се обучават 6 докторанти.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg

WordPress Video Lightbox Plugin