ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Проекти

1. Международни проекти

с ЕС

IGIT – Integrated geo-spatial information technology and its application to resource and environmental management towards the GEOSS – Call: FP7-PEOPLE-2009-IRSES. Project Leader: Assoc. Prof. R. Vatseva, PhD, 2010 – 2013.

Влияние на глобализацията върху териториите на Европа и нейните райони. Ръководител на консорциума Свободен Университет Брюксел, Белгия. Финансиран от ЕС по програма ЕСПОН 2013 – ОП Регионално развитие. Национален координатор:
гл. ас. П. Рукова, 2010 – 2013.

Arsenic pollution and speciation in the Ogosta River floodplain, съвместно с ETH Zurich, Institute of Biogeochemistry and Pollutant Dynamics. Финансирането за първата година е осигурено от ETH Zurich. Ръководител проект от българска страна: доц. д-р Цв. Коцев, 2010 – 2013.

Откриване на промени в земеползването и земното покритие в крайбрежните зони на Китай (Фуджиян) и България с използване на разновременни и разномащабни данни от дистанционни изследвания. Двустранно научно-техническо сътрудничество между България и Китай. Ръководител: доц. д-р Р. Вацева, 2009 – 2012.

Мрежа за интегрирана оценка на динамиката в планинските водосбори в условия на глобални промени. Европейска научна фондация. Ръководител: доц. д-р M. Николова, 2009 – 2011.

Изграждане на висококвалифицирани млади изследователи по съвременни информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане вземането на решения – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Подкрепа за развитие на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени”, ЕСФ. Ръководител: доц. д-р Иван Мустакеров; координатор за НИГГГ – БАН: доц. д-р Д. Стефанова, 2009 – 2011.

CEEPUS – Университета в Залцбург, Австрия. Ръководител за България: доц. д-р М. Николова, 2007 – 2011.

Изследване на мултитемпорални и мултисензорни сателитни изображения за разпознаване и картографиране на земното покритие по разширена CORINE номенклатура (на примера на Словакия и България). Ръководител: доц. д-р Р. Вацева, 2008– 2010.

Changes of the rural landscape in Slovakia and Bulgaria in 1990-2000 identified by application of the CORINE Land Cover data. Assoc. Prof. R. Vatseva, PhD, 2005– 2008.

Development of Universal Thermal Climate Index”. Програма COST, European Science Foundation. Ръководител: доц. д-р З. Матеева, 2005 – 2008.

Development of Certification System for Sustainable Tourism. Програма SCOPES, Swiss National Science Foundation. Ръководител за България: доц. д-р З. Матеева, 2005 – 2008.
– по ЕБР

Оценка на антропогенните въздействия върху уязвими моделни геосистеми в защитени територии с оглед тяхното устойчиво развитие – двустранен проект между НИГГГ – БАН и Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic Department of Environmental Geography, Brno. Ръководител: доц. д-р Д. Стефанова, 2011 – 2013.

Приложение на радионуклеидни методи в експериментален модел на комплексен мониторинг на карстови геосистеми – двустранен проект на БАН между НИГГГ и Института по ядрена физика, Прага (Чехия). Ръководител: П. Стефанов, 2011 – 2013.

Влияние на р. Дунав върху урбанизацията и устойчивото развитие на селищната мрежа в Унгария и България. Ръководител: проф. д-р Ч. Младенов, 2010 – 2012.

Геоекологично състояние и динамика на измененията в предложените за възстановяване влажни зони по долното течение на р. Дунав. Съвместно с Географски Институт на Румънската Академия на Науките, Ръководител: доц. д-р Цв. Коцев, 2009 – 2011.

Съвместни образователни дейности за увеличаване на инвестициите в човешкия капитал. Заедно с Гърция, Дания, Румъния. Генералния директорат по заетост, социални дейности и равни възможности на Европейската комисия. Ръководител за ГИ: гл. ас. П. Рукова, 2009.

Глобализацията и урбанизацията в България и Унгария. Ръководител доц. д-р Ч. Младенов, 2007 – 2009.

Изменение на околната среда и защита на природата по течението на р. Дунав в България и Румъния ЕБР: Съвместно с ГИ-РАН. – Ръководител: доц. д-р М. Николова, 2006 – 2008.

Environmental Assessment in Protected Areas based on Implementation of Remote sensing and GIS, Institute of Geography, BAS; University of Joensuu, Finland, Ръководител:
доц. д-р Ст. Недков, 2005 – 2007.

Конкурентспособността на регионите в Унгария и България. Ръководител: доц. д-р Ч. Младенов, 2005 – 2007.

други

VII Национален конкурс за детска карта на света на тема: „Живеем в глобализиран свят” („Living in a globalized world”). Национален координатор: доц. д-р Р. Вацева, 2010 – 2011.

Identifying the Research Basis for Sustainable Development of the Mountain Regions in Southeastern Europe. Foundation of Scientific Network for Research of the Mountain Regions in Southeastern Europe. Preparation of a Convention on the Protection and Sustainable Development of the Mountain Regions in Southeastern Europe. Ръководител: доц. д-р Г. Железов, 2008-2010.

VI Национален конкурс за детска карта на света на тема: „Живеем в глобализиран свят” („Living in a globalized world”). Национален координатор: доц. д-р Р. Вацева, 2008 – 2009.

2. Национални проекти

с ФНИ – МОMН

Обследване на глобалните промени във високите планини: на примера на езерните райони в Рила в България и в Юлийските Алпи в Словения.
Ръководител: доц. д-р Марияна Николова, 2011 – 2013.

Разработване на експериментален модел на комплексен мониторинг за устойчиво развитие и управление на защитени карстови територии. Ръководител: доц. д-р М. Йорданова; координатор: Петър Стефанов, 2009 – 2013.

Сравнителна характеристика на езерата Църкница и Сребърна от гледна точка на екосистемните услуги – съвместно с Университет Любляна, Словения. Ръководител: доц. д-р П. Петров, 2009 – 2011.

Приложение на ГИС и пространствено моделиране за интегрирана оценка на динамиката на рисковите процеси и явления в планински водосбори на Централна Стара планина Ръководител: доц. д-р М. Николова, 2009 – 2011.

Открит музей. Съвместно с Етнографски институт с музей – БАН. МОН – ИДЕИ. Ръководител: доц. д-р M. Николова, 2009 – 2011.

Сравнителни изследвания на устойчивото развитие и на земеползването в селските райони в България и Япония. Gifu University. Ръководител от българска страна:
доц. д-р М. Илиева, 2009 – 2011.

Център за върхови постижения „Диалог Европа” (Институт за докторантски и пост-докторантски проучвания). Водеща организация: СУ „Кл. Охридски”. Ръководител за ГИ: доц. д-р Б. Кулов, 2009 – 2011.

Геопространствено изследване на риска от природни бедствия в територии с висока концентрация на значими археологически обекти – ГИ БАН – СУ- 2009 – 2011 Ръководител: доц. д-р М. Николова, 2008 – 2011.

Изграждане на ветро-соларен научноизследователски мониторингов полигон “Североизточна България”. Ръководител: доц. д-р З. Матеева, 2007 – 2010.

Черно и Средиземно море: Нов подход за интегрирано управление на крайбрежни зони. Конкурс за подготовка на научноизследователски проекти за участие на български учени в конкурсите на седмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности. Ръководител: доц. д-р Ст. Недков, 2008 – 2009.

Сигурността на околната среда в Черноморския регион. Ръководител: доц. д-р Б. Кулов, 2009.

Изследване на защитените планински територии от категорията “природен парк” в Румъния и България с оглед хармонизиране на тяхното управление в съответствие с европейските стандарти. Ръководител: доц. д-р М. Николова, 2005 – 2008.

Рискови природни и социално-икономически явления в Източна Стара планина Ръководител: доц. д-р М. Николова, 2003 – 2007.

с министерства, ведомства и фирми в страната

Национален план за действие по измененията на климата. В рамките на проект „Цялостен подход за намаляване на емисиите на парникови газове”. LEPED 2008/ 105851. Норвежка Програма за сътрудничество, растеж и устойчиво развитие на България/ Министерство на Околната Среда и Водите. З. Матеева, 2011 – 2012.

Климато-рекреационна оценка на северния макросклон на Рила”. Възложител „ПЛАНЕКО“ ООД- София. Ръководител: доц. д-р З. Матеева, 2011.

Едромащабна климатична експертиза на ветроенергийния потенциал в община Хитрино. Възложител “Wind Eco Consult” Ltd. Ръководител: доц. д-р З. Матеева, 2010.

Приложение на модела KINEROS за определяне на застрашените от наводнения територии в басейна на р. Малки Искър, МКЗНБА. Ръководител: доц. д-р М. Николова, 2007 – 2008.

Оценка на ветроенергийните ресурси на избрани локалитети в България. Възложител „ВЕП 2007” АД. Ръководител: доц. д-р З. Матеева, 2007.
Ветроенергиен потенциал на платото „Стана”. Възложител „ВЕП 2007” АД. Ръководител: доц. д-р З. Матеева, 2007.

бюджет на БАН

Разработване на високорезолюционна електронна база от климатични данни за България. Ръководител: доц. д-р З. Матеева, 2011 – 2014.

Експериментален климатичен мониторинг „НИГГГ”. Ръководител: доц. д-р З. Матеева, 2011 – 2013.

Биоклиматична параметризация на България. Ръководител: доц. д-р З. Матеева, 2011 – 2013.

Пространствен анализ и оценка на качеството на повърхностните води в България по хидрохимични и хидробиологични показатели. Ръководител: доц. д-р М. Върбанов, 2010 – 2013.

Оценка на ветро-соларните възобновими енергийни ресурси”. Ръководител: доц. д-р З. Матеева, 2010 – 2013.

Пространствени измерения и оценка на екосистемните услуги в България. Ръководител: доц. д-р Ст. Недков, 2010 – 2013.

Създаване на пространствена (ГИС) база данни на обектите на природното и културно наследство в Дунавската равнина, Ръководител: гл. ас. Юлия Крумова, 2010 – 2013.

Застаряването на населението на България – тенденции, перспективи, проблеми. Ръководител: проф. д-р Ч. Младенов, 2010 – 2012.

Транслитерация на наименованията от Атлас на света на издателство „Рийдърс Дайджест”. Ръководител: проф. д-р Ч. Младенов, 2009 – 2010.

Експериментален климатичен мониторинг “Плана”. Ръководител: доц. д-р З. Матеева, 2008 – 2010.

България – Географски Атлас. Ръководител: доц. д-р И. Копралев, 2006 – 2010.

Природното и културно наследство на България – основа за формиране на местни, регионални и национални туристически продукти. С БАСЕТ. Ръководител: доц. д-р: П. Петров, 1999 – 2010.

Глобалните климатични изменения и екстремните природни явления в България.
Ръководител: доц. д-р: М. Николова, 2000 – 2010.

Комплексна карта на карста в България в М 1:400 000 и М 1:600 000. Ръководител:
П. Стефанов, 2003 – 2008.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg