ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Дейност

Ръководител:

проф. дтн Иван Георгиев Георгиев
тел. 979 33 02, ivan@bas.bg

 

Основните научни приоритети на Департамент Геодезия са насочени към изследване на Земята като планета, нейните физически полета и феномени – с акцент върху тектонските движения и свързаните с тях рискови процеси, глобалните промени, ротацията и положението на Земята в пространството. Чрез използване на съвременните методи на космическата, физическата и математическа геодезия основните изследвания в Департамента са ориентирани към континентални и национални геодезически мрежи, въвеждане, обновяване и поддържане на съвременни национални референтни, височинни и гравиметрични системи, както част от европейските и световните; поддържане на Държавната GPS мрежа на България, поддържане на мрежа от перманентни GPS/GNSS мрежи; глобална, регионална и локална геодинамика; глобални промени и мониторинг на нивото на Черно море.

Основни дейности. В Департамент Геодезия се извършват национални дейности свързани с обработка и анализ на измерванията от Държавната GPS мрежа на Република България и обработка и анализ на данните от перманентната GPS/GNSS мрежа за мониторинг на съвременните движения на земната кора. Департаментът осъществява мониторинг на нивото на Черно море чрез мрежа от мареографни станции и обезпечава техния анализ съгласно Закона за геодезия и картография. В сътрудничесто с Агенцията по геодезия, картография и кадастър участва във въвеждане на Европейската височинна система в България.

Департаментът извършва активна експертна дейност и, съвместно с Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Военно-географската служба, участва в създаването, обновяването и поддържането на съвременните геодезически мрежи и референтни координатни системи в България. Департамент Геодезия осъществява широко международно сътрудничество с водещи европейски и световни институти и институции. Между по-важните международни научно-изследователски проекти от последните години трябва да се отбележи проектът „Мониторинг на деформациите на земната кора в Западна Централна България и Северна Гърция с Глобалната позиционна система GPS – HemusNET”, финансиран по програма Наука за мир на НАТО.

Национални оперативни задачи

Национална перманентна GNSS (Global Navigation Satellite Systems) мрежа. Състои се от повече от 20 перманентни GPS/GNSS станции, чиито данни се архивират, обработват и анализират в Център за обработка и анализ. Обработката и анализът на измерванията позволява да се извършва мониторинг на съвременните движения на земната кора в България и Балканския полуостров и, съвместно със сеизмичната информация, да се оценява сизмичния риск.

Държавна GPS мрежа. Центърът за анализ на Департамент Геодезия извършва обработка и анализ на измерванията на точките от Държавната GPS мрежа на Република България. Съвместно с Военно-географската служба на Българската армия извършва дейности за дългосрочното поддържане на мрежата. Координатите на всички точки от Държавната GPS мрежа, общо 465, получени в НИГГГ, са приети официално за използване в България за всички приложения с ПМС 153/29. 07. 2010 г. и са част от Европейската геодезическа референтна система.

Национална мареографна мрежа. По българското Черноморско крайбрежие съществуват четири мареографни станции за мониторинг на средното морско ниво – във Варна, м. „Иракли”, Бургас и Ахтопол.
Предназначението на мареографните станции е да осъществяват непрекъсната регистрация на морското ниво. Станциите във Варна и Бургас функционират от 1928 г., което прави временните редове с регистрации на морското ниво особено ценни в контекста на глобалните климатични промени. Мареографните станции в Иракли и Ахтопол работят от 1970 г. Поддържането и научното обезпечаване на мареографните станции и измервания се осъществява съвместно от Департамента по Геодезия и Агенцията по геодезия, картография и кадастър към МРРБ, съгласно Закона за геодезия и картография, със съдействието на Института по океанология при БАН.

Геодезическа обсерватория „Плана”. От 1983 година към Департамент Геодезия функционира Геодезическа обсерватория (ГО) “Плана”, намираща на около 30 км от София. Обсерваторията е оборудвана с уникална космическа и астрономо-геодезическа инструменти и апаратура. През 2003/2004 година бяха монтирани сеизмична, акселерометрична станции. Предстои монтирането и на йоносферна станция. Това превръща ГО “Плана” в експериментален център на науките за Земята.

Тематична поредица „Висша геодезия”

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg

WordPress Video Lightbox Plugin