ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Център по хидрология и водно стопанство

Центърът по хидрология и водно стопанство е ново самостоятелно звено за изучаване и изследване на количественото и качественото състояние и динамика на водните ресурси на различни нива – национално, басейново и локално. Климатичните промени и влиянието им върху формирането и пространствено-времевите особености в реализацията на повърхностните води, многоцелевото използване на водните ресурси, нарастващото участие на нашия институт в изпълнението на различни научни и научно-приложни разработки и проекти с хидроложка насоченост, изработването на експертизи и становища по национални програми, стратегии и планове за управление и регионални планове за развитие предопределиха обособяването на Центъра.

Цели и задачи на центъра

Основни цели:

 1. Разширяване и задълбочаване на хидроложките и водностопанските изследвания и обогатяване на структурата от научни и научно-приложни направления в изследователската програма на института.
 2. Постепенното определяне на института като един от центровете, предоставящи на държавното и местното управление, на различни организации и ведомства научно обосновани становища и експертизи в областта на използването, управлението и опазването на водните ресурси у нас.
 3. Привличането на млади учени, докторанти и магистри за работа, обучение, специализация и повишаване на професионалната им квалификация.

Основни задачи:

 • Изграждане и поддържане на научно звено за извършване на хидроложки и водностопански изследвания, участие в национални и регионални научни и приложни програми и проекти, изработване на становища и експертизи;
 • Създаване, поддържане и разширяване на информационна система за водите у нас на различни нива на основата на открити източници, сътрудничество и съвместна работа с ведомства, от участие в изпълнение на програми и проекти;
 • Усвояване и приложение на съвременни подходи и методи за изследване, специализиран софтуер за анализ и оценки.

Основни научни направления и дейности:

 • Състояние, пространствено-времеви особености и измененията на повърхностните водни ресурси;
 • Използване и управление на водните ресурси на различни нива и предназначение;
 • Анализ и оценка на натиска върху количественото и качествено състояние на повърхностните води;
 • Диференцирана и комплексна оценка на качеството на повърхностните води;
 • В сътрудничество и взаимовръзка с останалите сходни научноизследователски дейности в института по проблемите на рискови хидроложки процеси, екосистемни услуги, предоставяни от водите, промени в околната среда и др.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg