ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НИГГГ ПРИ БАН

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда дейността, структурата и управлението на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) при Българската академия на науките (БАН) и правата и задълженията на служителите му в съответствие със Закона за БАН (обн., ДВ, бр. 85 от 15.10.1991 г., изм., бр. 90 от 22.10.1993 г., изм. и доп., бр. 123 от 22.12.1997 г., в сила от 1.01.1998 г., изм., бр. 41 от 22.05.2007 г., бр. 101 от 28.12.2010 г., изм. и доп., бр. 30 от 12.04.2011 г., в сила от 12.04.2011 г.), Устава на БАН (обн. в ДВ, бр. 34 от 22.04.1994 г., изм. и доп. в ДВ бр. 33 от 11.04.2003 г., изм. и доп. от 3.12.2007 г., изм. и доп. от 19.07.2010 г., изм. и доп. от 16.05.2011 г.), Кодекса на труда на Република България и издадените за неговото прилагане нормативни актове.

Чл.2. (1) НИГГГ е създаден с решение на V-тото Общо събрание на БАН от 22.03.2010 г.
(2) НИГГГ е юридическо лице.
(3) НИГГГ се субсидира от държавния бюджет.

Чл.3. Седалището на Националния институт по геофизика, геодезия и география е: 1113 София, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3.

ПЪЛЕН ТЕКСТ (.pdf)

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg

WordPress Video Lightbox Plugin