ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

2008, брой 1-2

Съдържание

ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА

Книга 1-2 · София · 2008

Българска академия на науките

Стефан Велев – Антропогенният „парников” ефект – минало, настояще, бъдеще

Борис Колев – Географското пространство

Петър Стоянов – Немската „пространствена наука”

Марин Русев, Павлинка Владимирова – Вътрешната геополитика на смесените региони в България и електоралната тежест на кърджалийските общини

Надежда Илиева – Особености на демографския преход на турската етническа група в България

Мария Шиманова – Регионално развитие, регионална политика и устройствено планиране на планинските райони

Стоян Недков – Създаване на база данни в ГИС за ландшафтите в планински територии

Марияна Николова – Индикатори за оценка на риска от опасни природни явления в планинските общини

М ариан Върбанов – Комплексна оценка на качеството на речните води в защитени планински територии

Емилия Патарчанова – Възможности за устойчиво развитие на изостаналите планински райони в Благоевградска област

Емил Гачев – Препоръки за организация на природоползването в община Смолян на базата на съществуващите природни и антропогенни дадености

Георги Железов – Съвременно хидроекологично състояние на Смолянската система от влажни зони

Стефка Цекова – Регионален принцип за управление на битовите отпадъци от четири общини на област Смолян

Петър Ножаров, Диляна Стефанова – Резултати от тестване на социално-икономически индикатори за развитие на устойчив туризъм в защитени територии

Rahman Nurković – Regional tourism development on the mountains in Bosnia and Herzegovina

Добромир Гроздев – Ветрови режим по време на сондажите, осъществени от нефтена платформа „Сиваш” в шелфовата зона на българския сектор са Черно море – остава старото заглавие.

Карстен Груневалд, Йорг Шайтхауер, Александър Гиков – Микроледници в Пирин планина

Отзиви и рецензии

Борис Колев – Когато книга съвпадне със събитие

Бойко Рaнагелов – Една интересна, полезна и много актуална книга

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg